Νέος κανονισμός CLP

Ο νέος κανονισμός CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων θα είναι σε πλήρη ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2015

Από την 1η Ιουνίου 2015, όλες οι χημικές ενώσεις, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ταξινομούνται, να σημαίνονται και να συσκευάζονται, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων. Οι απαιτήσεις του νέου κανονισμού CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία) διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα χημικά προϊόντα, κοινοποιούνται με σαφήνεια στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της κατάλληλης ταξινόμησης και επισήμανσης.

Ο νέος κανονισμός ευθυγραμμίζει την παλαιότερη νομοθεσία της ΕΕ με το σύστημα GHS (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών), ένα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν υιοθετήσει το σύστημα GHS, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη των διεθνών και των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ο κανονισμός CLP παρουσιάζει επίσης στενή συνάφεια με τον κανονισμό REACH.

Ο κανονισμός CLP θα αντικαταστήσει την οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών (67/548/ΕΟΚ) και την οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (1999/45/ΕΚ) από την 1η Ιουνίου 2015. Προθεσμία για την προσαρμογή της συσκευασίας των προϊόντων που ήδη πωλούνται στην αγορά είναι η 1 Ιουνίου 2017. Στην ετικέτα του χημικού προϊόντος πρέπει να αναγράφονται α) η ονομασία του χημικού προϊόντος και ο αναγνωριστικός κωδικός του προϊόντος, β) το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του προμηθευτή, γ) η ποσότητα των χημικών προϊόντων, που περιέχονται στη συσκευασία και δ) το εικονογράμματα κινδύνου και οι προειδοποιητικές φράσεις και δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης.

Νέα εικονογράμματα σε κόκκινο πλαίσιο αντικαθιστούν βαθμιαία τα γνωστά πορτοκαλί σύμβολα κινδύνου:

Νέος κανονισμός CLP

Δείτε εδώ τον νέο κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008.