Νέα οδηγία της ΕΕ για τους «πράσινους ισχυρισμούς»

Τον Μάρτιο του 2023, με έναν προτεινόμενο νέο νόμο για τους οικολογικούς ισχυρισμούς, η ΕΕ ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση του πράσινου ξεπλύματος (σ.σ δόκιμος όρος στα αγγλικά greenwashing) και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Ορισμένοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί δεν είναι αξιόπιστοι και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτούς είναι εξαιρετικά χαμηλή. Οι καταναλωτές μπορεί να παραπλανηθούν και οι εταιρείες μπορεί να δώσουν μια εσφαλμένη εντύπωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τα οφέλη τους.

Η διασφάλιση ότι οι περιβαλλοντικές ετικέτες και οι ισχυρισμοί είναι αξιόπιστοι θα επιτρέψει στους καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερα αποφάσεις αγοράς. Θα τονώσει επίσης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που προσπαθούν να αυξήσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των προϊόντων και των δραστηριοτήτων τους.

Τί προβλέπει η πρόταση;

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επαληθεύσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες για τα προϊόντα, η πρόταση περιλαμβάνει:

  • Σαφή κριτήρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αποδείξουν τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και όσα σχετικά αναγράφονται στις ετικέτες τους.
  • Οι απαιτήσεις για αυτές τις αξιώσεις και τις ετικέτες να ελέγχονται από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο επαληθευτή.
  • Νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των συστημάτων περιβαλλοντικής σήμανσης για να διασφαλιστεί ότι είναι σταθερά, διαφανή και αξιόπιστα.

Πώς θα επηρεάσουν οι νέοι κανόνες τις εταιρείες στην ΕΕ;

Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των εθελοντικών περιβαλλοντικών διεκδικήσεων τους και να κοινοποιούν τους ισχυρισμούς τους με διαφανή τρόπο. Οι ισχυρισμοί τους θα πρέπει να ελεγχθούν από ανεξάρτητο ελεγκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Στη συνέχεια, ο επαληθευτής θα εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης αναγνωρισμένο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Με τη θέσπιση αυτού του κοινού συνόλου κανόνων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η πρόταση θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εταιρείες που καταβάλλουν πραγματική προσπάθεια να αναπτύξουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, υπηρεσίες και οργανωτικές πρακτικές και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

Σε εθνικό επίπεδο, θα επιβάλλονται κυρώσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να ορίσουν κυρώσεις που να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές». Η νέα νομοθεσία (εφόσον εγκριθεί) δεν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές εταιρείες (επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους ή με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ) εκτός και εάν οι ίδιες επιθυμούν να επαληθευτούν και να πιστοποιηθούν οι ισχυρισμοί τους.

Η Metrographics παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τους νέους κανόνες των περιβαλλοντικών ισχυρισμών και σας κρατάει πάντα ενήμερους.